Get Adobe Flash player

O nás

Werkeľ, občianske združenie je samostatnou právnickou osobou založenou na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov, ktorá môže vo svojom mene a vlastnými úkonmi nadobúdať práva a povinnosti, zakladať pobočky v tuzemsku a vykonávať všetky ďalšie úkony v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Činnosť združenia bude spočívať najmä v:

- združovaní fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich v oblasti kultúry,

- podpore tvorby a vydávania odborných prác, publikácií, dokumentov, CD a DVD nosičov a pomôcok potrebných na zabezpečenie rozvoja hudobnej a tanečnej kultúry ako aj na rozvoj osobností ľudí,

- podpore organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí, najmä hudobných a tanečných koncertov a výstav,

- spolupráci s inými zariadeniami, inštitúciami a organizáciami činnými v oblasti rozvoja hudobnej a tanečnej kultúry a výchovy ľudí umením k umeniu, týkajúcej sa najmä vecí poradenských, vzdelávacích, organizačných a pod.,

- podpore a účasti na cezhraničnej a medzinárodnej spolupráci v oblasti rozvoja národnej a medzinárodnej hudobnej a tanečnej kultúry a ochrane duchovných hodnôt,

- zabezpečení informačnej, konzultačnej a poradenskej asistencie v problematike hudobnej a tanečnej kultúry pre svojich členov a iných záujemcov,

- podpore programov zameraných na vzdelávanie obyvateľstva, s dôrazom na pedagogických pracovníkov a umelcov, v oblasti prípravy a predvádzania diel slovenskej a svetovej hudobnej a tanečnej tvorby,

- organizovaní a vykonávaní seminárov, školení, prednáškovej činností, konferencií k problematike všestranného rozvoja kultúry a duchovných hodnôt,

- získavaní a využívaní finančných grantov a iných prostriedkov určených na podporu a rozvoj národnej a medzinárodnej hudobnej a tanečnej kultúry a výchovu ľudí umením k umeniu,

- združovaní prostriedkov na podporu aktivít propagujúcich a podporujúcich rozvoj kultúrnej a duchovnej osobnosti a všestranný rozvoj kultúry,

- nadväzovaní priamych kontaktov v oblasti kultúry a v pomoci realizovať vystúpenia profesionálnych hudobných, tanečných a iných umeleckých kolektívov a sólistov na území Slovenskej republiky.